Par darba organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 30.11.2020.

Labdien, cienījamie vecāki!

Nedaudz informācijas par mācību pusgada noslēgumu Mūzikas un mākslas skolā!

 

 1. Par darba organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 30.11.2020.

Pamatojoties uz   grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 26.11.2020. https://likumi.lv/ta/id/318966

No 2020. gada 30. novembra Preiļu Mūzikas un mākslas skolā :

 • Turpināt visās skolā realizējamās  interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās grupu nodarbības vadīt attālināti;
 • Turpināt profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā individuālās nodarbības vadīt klātienē nodrošinot ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības vai daļēji attālināti saskaņojot darba režīmu ar mācību daļas vadītāju; (skolā nav mazāku telpu par 6 m2)
 • pedagogi mācību procesa laikā un ārpus tā izglītības iestādes telpās lieto mutes un deguna aizsegus (saskaņā ar SPKC norādēm – maskas);
 • kora, orķestru, ansambļu mēģinājumus turpināt vadīt attālināti, akcentējot patstāvīgā darba īpatsvaru;
 • konsultācijas teorētiskos priekšmetos veikt individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) klātienē nodrošinot ne mazāk kā 3 m2 no mācību norises telpas platības pēc iepriekšēja pieraksta, audzēknim vienojoties ar pedagogu.
 1. 26. novembrī Preiļu novada domes sēdē tika izskatīts direktora iesniegums par līdzdalības maksājuma atcelšanu Preiļu mūzikas un mākslas skolā ārkārtas situācijas laikā. Domes sēdes lēmums: Vecāku līdzdalības maksājumi tiek atcelti no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām. Lēmums pieņemts, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.
 2. Par pārbaudījumu veikšanu mācību pusgada noslēgumā:
 • priekšmetos Vispārējās klavieres, Instrumenta spēle, Diriģēšana, Solo dziedāšana noslēguma pārbaudījumu organizē klātienē individuālās mācību stundas ietvaros, nepieaicinot papildus citus pedagogus, tas ir kontrolstundas veidā, kuras tiek pielīdzinātas I semestra Mācību koncertam e-klases žurnālā. Katrs  pedagogs pārbaudījumu  fiksē protokolā, kurā obligāti aizpilda sadaļu Piezīmes (raksturojot audzēkņa izpildījuma tehniskās prasmes, izpildījuma nianses un māksliniecisko sniegumu).  Tas dos iespēju programmu vadītājiem arī neklātienē iepazīties ar audzēkņu mācību darbu pusgadā.
 • Grupu nodarbībās – teorētiskajos priekšmetos tiek uzlikta vidējā atzīme.
 • priekšmetā kolektīvā muzicēšana (orķestris, koris, ansambļi) atzīme tiek likta pamatojoties un atsevišķu kora balsu, orķestra, ansambļa partiju individuālu spēli/dziedāšanu kora klases pedagogam vai specialitātes pedagogam (pūšaminstrumentu spēle, akordeona, stīgu instrumentu spēle).
 1. Radušos neskaidrību vai jautājumu gadījumos zvanīt vai rakstīt znutins@preili.lv vai 26466778, mācību jautājumos arī mācību daļas vadītājai Laimai Sondorei.