Izglītības programmas

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām.
Visas programmas ir licencētas.
Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi, apgūstamās tēmas un vērtēšanas formas.
Skola īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas – vienu mākslas izglītībā un 11
mūzikas izglītībā:

1. Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, programmas kodi 20V 21201 1

2. Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle, programmas kodi 20V 21201 1 

3. Sitaminstrumentu spēle –  programmas kodi 20 V 21204 1

4. Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, programmas kodi 20 V 21202 1

5. Pūšaminstrumentu spēle – eifonija spēle, programmas kodi 20V 21203 1

6. Pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, programmas kodi 20V 21203 1

7. Pūšaminstrumentu spēle – klarnetes spēle, programmas kodi 20V 21203 1

8. Pūšaminstrumentu spēle – saksofona spēle, programmas kodi 20V 21203 1

9. Pūšaminstrumentu spēle – trombona spēle, programmas kodi 20V 21203 1

10. Pūšaminstrumentu spēle – trompetes spēle, programmas kodi 20V 21203 1

11. Pūšaminstrumentu spēle – tubas spēle, programmas kodi 20V 21203 1

12. Vokālā mūzika – kora klase, programmas kodi, 20V 21206 1

13. Vizuāli plastiskā māksla, programmas kods 20V 21100 1 (septiņi gadi)

Visas nodarbības noris saskaņā ar Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu (skat. sadaļu “Dokumenti”).