Vijoļspēle

STĪGU INSTRUMENTU SPĒLE 20V 212 02 1
Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās ievirzes izglītības programma
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Vijoles spēle
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai Bez ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 8 gadi (2152 stundas)
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi
Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
Profesionālās izglītības programmās līmenis
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā
2

Profesionālās ievirzes izglītības pragrammas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle apraksts (pdf)