Vizuāli plastiskā māksla

VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
20V 211 001
Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās ievirzes izglītības programma
Profesionālās izglītības programmas nosaukums Vizuāli plastiskā māksla
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai Bez ierobežojuma
Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums 7 gadi (2455 stundas)
Izglītības dokuments, kas apliecina
profesionālās izglītības programmas apguvi
Apliecība par profesionālās ievirzes izglītību
Profesionālās izglītības programmās līmenis
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā
2

Profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla apraksts (pdf)