Līdzfinansējuma maksa

NOTEIKUMI PAR PREIĻU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (PDF)

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu maksas profesionālās ievirzes izglītības programmās:

– Vecāku līdzfinansējums vienam  audzēknim mēnesī – 12,00 EUR;
– Klavieru nomas maksa mēnesī – 6,00 EUR;
– Vijoles, pūšamo instrumentu un akordeona nomas maksa mēnesī  – 4,00 EUR.

Vecāku līdzfinansējumu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka:
LV90UNLA0055002871813
Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde
Reģistrācijas Nr. 40900025196
Maksājumu mērķī norādīt: Vecāku līdzfinansējums par Mūzikas un mākslas skolu (MMS), audzēkņa vārds, uzvārds.