Par mācību procesa organizāciju Preiļu Mūzikas un mākslas skolā no 01.03.2021

Pamatojoties uz Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem 2021. gada 26. februāra rīkojums Nr.129 “(Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””) un atsaucoties uz Latvijas Nacionālā kultūras centra ieteikumiem Izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes kultūrizglītības programmas no 01.03.2021.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju Preiļu novadā organizēt individuālās konsultācijas PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BEIDZĒJIEM tikai IZŅĒMUMA, ĪPAŠAS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ programmā Vizuāli plastiskā māksla, Klavierspēle, Stīgu instrumentu un Akordeona spēle, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus. Pūšaminstrumentu un Kora klasei mācību procesu turpināt attālināti līdz nākošajam rīkojumam.

Konsultāciju grafiku katrs pedagogs sastāda individuāli ievērojot:

  • konsultācija ilgst ne vairāk kā 40 minūtes;
  • konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci;
  • tiek lietoti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi;
  • telpas tiek pastiprināti vēdinātas pēc katras konsultācijas;
  • ienākošo un izejošo audzēkņu plūsmu, lai novērstu savstarpējo kontaktu.

Atbildēt